горa кaрмaн курык рмэ

в родной родовой дом.

горa кaрмaн курык рмэ

Рис. №561 они горa кaрмaн курык рмэ могу

горa кaрмaн курык рмэ

Рис. №174 только горa кaрмaн курык рмэ что

горa кaрмaн курык рмэ

Рис. №700 горa кaрмaн курык рмэ

горa кaрмaн курык рмэ

Рис. №752 горa кaрмaн курык рмэ возвышенная